بازدید معاونت فرمانداری مهریز از چند واحد صنعتی در مهریز

بازدید معاونت فرمانداری مهریز از چند واحد صنعتی در مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،سیدمحمدرستگاری معاونت فرمانداری مهریز به همراه جمعی از مسئولین از چند واحد صنعتی در این شهرستان بازدید و در جریان مسائل و مشکلات این واحدها قرار گرفتند.
بازدید معاونت فرمانداری مهریز از چند واحد صنعتی در مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،سیدمحمدرستگاری معاونت فرمانداری مهریز به همراه جمعی از مسئولین از چند واحد صنعتی در این شهرستان بازدید و در جریان مسائل و مشکلات این واحدها قرار گرفتند.آدرس کوتاه :