بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد ازاماکن ورزشی مهریز


مسعود شریعتی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد از اماکن ورزشی مهریز بازدیدکرد.

مسعود شریعتی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد از اماکن ورزشی مهریز بازدید و در جلسه ای که در اداره ورزش و جوانان شهرستان با حضور نماینده مردم  مهریز در مجلس شورای اسلامی، معاونت فرماندار مهریز وهمچنین بخشدار مرکزی مهریز برگزار گردید موضوع ورزش شهرستان را بحث و بررسی نموده و تصمیماتی که می تواند راهگشای ورزش شهرستان باشداتخاذ نمودند.

  grey بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد از مهریز


آدرس کوتاه :