بازدید فرماندار مهریز از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز


سید محمد رستگاری فرماندار مهریز ازدانشگاه آزاداسلا می مهریز بازدید واز نزدیک درجریان راه اندازی رشته کارشناسی پرستاری این دانشگاه قرار گرفت.

سید محمد رستگاری فرماندار مهریز ازدانشگاه آزاداسلا می مهریز بازدید واز نزدیک درجریان راه اندازی رشته کارشناسی پرستاری این دانشگاه  قرار گرفت.

 دکتر  جماالدینی مشاور پزشکی و قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد و رییس دانشگاه آزاد اسلامی مهریز دراین بازدید توضیحات لازم رابه فرماندار بیان نمودند.آدرس کوتاه :