بازدید از محل ساخت اتاقک مخابرات طرح مسکن مهر

بازدید از محل ساخت اتاقک مخابرات طرح مسکن مهر


از محل نصب اتاقک مخابرات طرح مسکن مهر در شهرستان مهریز بازدید و در موضوع نصب و راه اندازی خطوط مخابراتی این واحد ها بحث و بررسی شد.
بازدید از محل ساخت اتاقک مخابرات طرح مسکن مهر

در این بازدید حیدری معاون توسعه و عمران شرکت مخابرات استان،علمدار رئیس شرکت مخابرات شهرستان، رستگاری معاون فرماندار و دیگر مسئولین نیز حضور داشتند.

آدرس کوتاه :