بازديد بخشدار مركزي شهرستان مهريز از روستاهاي سرو و خورميز


بخشدار مركزي شهرستان مهريز از روستاهاي سرو و خورميز وبررسي پروژهاي اجرا شده توسط شركت تعاوني دهياران وپيگيري جدول گذاري معابر در روستاهابازديد نمود.

بخشدار مركزي شهرستان مهريز از روستاهاي سرو و خورميز وبررسي پروژهاي اجرا شده توسط شركت تعاوني دهياران وپيگيري جدول گذاري معابر در روستاها بازديد نمود

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز."سيد عباس طباطبايي"بخشدار مركزي شهرستان مهريز و"خراساني "رئيس شركت تعاوني دهياران از پروژهاي اجراشده توسط شركت تعاوني دهياران (تكميل مصلي سرووجدول گذاري حسينيه خورميز )از نزديك بازديد وتوضيحات لازم در خصوص  پروژهاتوسط بخشدار داده شد .


آدرس کوتاه :