آگهی استخدام در سازمان تبلیغات

آگهی استخدام در سازمان تبلیغات


اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد به منظور تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز خود در رشته هاي شغلي ذيل الذكر طبق مفاد قانون استخدام كشوري استخدام می نماید
آگهی استخدام در سازمان تبلیغات
اداره كل تبليغات اسلامي استان يزد به منظور تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز خود در رشته هاي شغلي ذيل الذكر طبق مفاد قانون استخدام كشوري و به استناد
85 از بين جوانان مؤمن و متعهد كه واجد شرايط عمومي و اختصاصي استخدامي مي باشند از طريق /10/ 1405 مورخ 2 / 88 و 159940 /2/ 200 مورخ 9 / مجوز هاي شماره 1098
مصاحبه و گزينش به صورت پيماني براي خدمت در شهرستان هاي يزد،اردكان، ميبد،صدوق و مهريز استخدام م ينمايد.
 جهت مطالعه متن آگهی و دریافت فرم ثبت نام
اینجا کلیک نمایید
آدرس کوتاه :