آگهي نتيجه انتخابات

آگهي نتيجه انتخابات


شماره 1039 تاريخ 16/02/1391   بسمه تعالي         آگهي نتيجه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه مهريز و بافق و ابركوه و خاتم و بهاباد               در اجراي ماده 24 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 72 آيين نامه اجرايي آن ، به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه مهريز و بافق و ابركوه و خاتم و بهاباد مي رساند كه در مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در روز جمعه مورخ 15/02/1391 در حوزه انتخابيه مهريز و بافق و ابركوه و خاتم و بهاباد برگزار شد جمع آراي صحيح مأخوذه در اين حوزه انتخابيه 87619 بود كه اشخاص زير به ترتيب :   1 - آقاي دخيل عباس زارع زاده مهريزي فرزند حسينعلي  داراي 44271  رأي   2 - آقاي كاظم فرهمند فرزند آقا رضا   داراي 43348  رأي     مي باشند . اينك در اجراي ماده 68 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه در محل فرمانداري مهريز براي قبول شكايات آماده مي باشد .             در ضمن به استناد تبصره هاي 1 ، 2 و 3 ماده مذكور كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذرأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تـسليم دارند و شكايـاتي قابل رسيـدگي خواهـند بـود كه مشـخصات شاكـي يا شاكـيان شـامل نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، نشاني كامل ، شماره تلفن و اصل امضاي شاكي را داشته باشد .             همچنين در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است .                              مهدي كياني مقدم فرماندار   مركز حوزه انتخابيه مهريز،بافق،ابركوه، خاتم و بهاباد
آگهي نتيجه انتخابات

شماره 1039

تاريخ 16/02/1391
 
بسمه تعالي

 

 
 
 
آگهي نتيجه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه مهريز و بافق و ابركوه و خاتم و بهاباد
 
            در اجراي ماده 24 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 72 آيين نامه اجرايي آن ، به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه مهريز و بافق و ابركوه و خاتم و بهابادمي رساند كه در مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در روز جمعه مورخ 15/02/1391 در حوزه انتخابيه مهريز و بافق و ابركوه و خاتم و بهابادبرگزار شد جمع آراي صحيح مأخوذه در اين حوزه انتخابيه 87619 بود كه اشخاص زير به ترتيب :
 
1 - آقاي دخيل عباس زارع زاده مهريزي فرزند حسينعلي داراي 44271 رأي
 
2 - آقاي كاظم فرهمند فرزند آقا رضا   داراي 43348 رأي
 
 
مي باشند . اينك در اجراي ماده 68 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه در محل فرمانداري مهريز براي قبول شكايات آماده مي باشد .
            در ضمن به استناد تبصره هاي 1 ، 2 و 3 ماده مذكور كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذرأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تـسليم دارند و شكايـاتي قابل رسيـدگي خواهـند بـود كه مشـخصات شاكـي يا شاكـيان شـامل نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، نشاني كامل ، شماره تلفن و اصل امضاي شاكي را داشته باشد .
            همچنين در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است .
 
 
 
                       مهدي كياني مقدم فرماندار  مركز حوزه انتخابيه مهريز،بافق،ابركوه، خاتم و بهاباد
آدرس کوتاه :