اولين جلسه شوراي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به رياست فرماندار مهريز تشكيل شد

اولين جلسه شوراي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به رياست فرماندار مهريز تشكيل شد


در اين جلسه مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز به تشريح و تبيين شرح وظايف شوراي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد پرداخت و حکمیت قانون در دستگاه هاي اجرايي ،‌شفافیت فعالیت‌ها در نظام اداري،‌ پاسخگویی مسوولان نظارتی و اجرایی ،‌ارتقای فرهنگ و شیوه‌های آموزش عمومی و اختصاصی در مقابله با فساد ، آسیب‌شناسی بروز فساد را از جمله وظايف اين شورا دانست. فرماندار مهريز گزارشي دقيق و كامل از بازرسين شوراي را در عملكرد آينده اين شوراي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد اين شهرستان مهم دانست. در پايان نيز اعضا به بيان نقطه نظرات و پيشنهادات خود در خصوص راهكارهاي سالم ماندن نظام اداري و مقابله با فساد پرداختند.
اولين جلسه شوراي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به رياست فرماندار مهريز تشكيل شد

در اين جلسه مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز به تشريح و تبيين شرح وظايف شوراي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد پرداخت و حکمیت قانون در دستگاه هاي اجرايي ،‌شفافیت فعالیت‌ها در نظام اداري،‌ پاسخگویی مسوولان نظارتی و اجرایی ،‌ارتقای فرهنگ و شیوه‌های آموزش عمومی و اختصاصی در مقابله با فساد ، آسیب‌شناسی بروز فساد را از جمله وظايف اين شورا دانست.
فرماندار مهريز گزارشي دقيق و كامل از بازرسين شوراي را در عملكرد آينده اين شوراي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد اين شهرستان مهم دانست.
در پايان نيز اعضا به بيان نقطه نظرات و پيشنهادات خود در خصوص راهكارهاي سالم ماندن نظام اداري و مقابله با فساد پرداختند.

آدرس کوتاه :