اهم اقدامات و عملكرد دستگاههاي دولت شهرستان مهريز در دولت نهم و دهم

اهم اقدامات و عملكرد دستگاههاي دولت شهرستان مهريز در دولت نهم و دهم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، اهم اقدامات و عملكرد دستگاههاي دولت شهرستان مهريز در دولت نهم و دهم به شرح زیر می باشد: امور زيربنايي: 1-   اجراي خط آب انتقالي بطول 43 كيلومتر از زين آباد تفت تا مخزن 5000 مترمكعبي جاده ميانكوه و ساخت 3 باب مخزن 500 متر مكعبي تعديل فشار و ساخت 3 ايستگاه پمپاژ با اعتباري بالغ بر 120 ميليارد ريال 2-     گازرساني به نه روستاي شهرستان مهريز با اعتباري بالغ بر 12 ميليارد ريال 3-     تامين آب شرب مجتمع تنگ چنارو بازسازي شبكه  با اعتباري بالغ بر ده ميليارد ريال  4-     احداث 13 پارك روستايي با اعتباري بالغ بر دو ميليارد ريال 5-     گاز رساني به شهرك صنعتي مهريز با اعتباري بالغ بر شش ميلياردو ششصدو پنجاه  ميليون ريال 6-      احداث  7 جايگاه  cngدر مهريز با اعتباري بالغ بر پنجاه ميليارد ريال 7-     احداث 20 واحد مسكوني محرومين كميته امداد (ره)  با اعتباري بالغ بر دو ميليارد ريال 8-   اجراي 771 واحد مسكوني مسكن مهر با اعتباري  حدود يكصدو هشتادو پنج ميليارد ريال  كه 133واحد توسط تعاوني مسكن مهر واگذار گرديده و238 واحد توسط تعاوني و 400 واحد در قالب سه جانبه در حال ساخت مي باشد. 9-     احداث 36 واحد مسكوني جهت مددجويان و معلولين بهزيستي با اعتباري بالغ بر شش ميلياردو هفتصدو پنجاه ميليون ريال 10- فيبر نوري سايت gsm  تنگ چنار و tvتنگ چنار – كنج كوه و فيبر نوري مهريز- علي آباد چهل گزي  توسط مخابرات با اعتباري بالغ بر چهارميلياردو هفتصدو بيست و هفت ميليون ريال 11- احداث 7 سايت bts توسط مخابرات با اعتباري بالغ بر پانزده ميليارد و ششصدو پنجاه ميليون ريال 12- كمك به پروژه هاي شهرداري و دفع آبهاي سطحي با اعتباري بالغ بر   يك ميلياردو سيصدو بيست ميليون ريال 13- احداث بند خاكي چاه مورتني – علي آباد چهل گزي و بند سنگ و سيمان كنج كوه و بند خاكي در حال احداث بهادران و عبدا... آباد – فتح آباد با اعتباري بالغ بر سه ميلياردو پانصد ميليون ريال 14- بهسازي جاده ميانكوه با اعتباري بالغ بر هشت ميلياردو ششصد ميليون ريال 15- احداث جاده ابراهيم آباد به ثاني آباد ، جاده كنج كوه ، علي آباد چهل گزي به عبدالله آباد و فتح آباد  ، باند دوم جاده مهريز مدوارو...   با اعتباري بالغ بربيست و دو ميليارد و ششصدو نود ميليون ريال 16-  تهيه و بازنگري طرح هادي روستاهاي بالاي 20خانوار با اعتباري بالغ بر يك ميلياردو شصدو پنج ميليون ريال 17- اجراي طرح هادي در 20 روستاي شهرستان با اعتباري بالغ بر نه ميلياردو دويست و شصت ميليون ريال 18- اجراي خط دو مداره برق بهادران با اعتباري بالغ بر يك ميلياردو نهصدو پنجاه ميليون ريال 19- افزايش ظرفيت پست  63/20 كيلو ولت برق با اعتباري بالغ بر سه ميلياردو هشتصد ميليون ريال 20- ساخت مخزن و تامين آب شرب روستاهاي  دره ، طزنج ، گردكوه ، هنزاء و سيد آباد با اعتباري بالغ شش ميليارد و پانصد و چهل و نه ميليون ريال 21- پست امداد جاده اي زين الدين با اعتباري بالغ بر يك ميلياردو دويست و سي و چهار ميليون ريال 22- ساخت 137 واحد مسكن خورميزات با اعتباري بالغ بر بيست و دو ميليارد ريال 23- انجام مطالعات مرحله اول شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب شهري مهريز با اعتباري بالغ بر يك ميلياردو پانصد ميليون ريال 24- ساخت 2 باب مخزن 5000 متر مكعبي با اعتباري بالغ بر 10 ميليارد ريال 25- حفر 6 حلقه چاه آب آشاميدني شهر مهريز با اعتباري بالغ بر 1790 ميليون ريال 26-  نصب و راه اندازي سيستم تله متري و مركز كنترل چاهها و مخازن شهر مهريز با اعتباري بالغ بر 1600 ميليون ريال 27- تكميل احداث بزرگراه هاي يزد مهريزو مهريز انار به طول 70 كيلومتر 28- مرمت وروكش آسفالت راههاي شهرستان  به طول 132 كيلومتر 29- احداث ساختمان مركز آموزش فني و حرفه اي در سال 1384 امور بهداشت و درمان : 1-   احداث بخشccu و icu و احداث پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي بيمارستان فاطمه  الزهرا (س ) با مشاركت خيرين واعتباري بالغ بر يازده ميلياردو هفتصد و پنجاه ميليون ريال 2-     احداث اورژانس بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) با اعتباري بالغ بر يك ميلياردو هشتصدو پنجاه ميليون ريال 3-     احداث اورژانس هاي بين راهي ميانكوه و تنگ چناربا اعتباري بالغ بريك ميليارد و صد ميليون ريال امور ورزشي : 1-     احداث سالن ورزشي كارگران با اعتباري بالغ بر سه ميليارد ريال 2-     احداث  ورزشگاه حضرت امام رضا (ع) و فاطميه  آموزش و پرورش  با اعتباري بالغ بر شش ميليارد ريال 3-     احداث سالن هاي ورزشي انديشه مزوير آباد ،شهداء خورميزات و بهادران و آغاز احداث سالن هاي ورزشي گردكوه و چنار  با اعتباري بالغ بر سيزده ميلياردو پانصد ميليون ريال امور فرهنگي آموزشي اجتماعي : 1-     احداث خوابگاه مطهره و  احداث مدرسه بهادران با اعتباري بالغ بر هشت ميليارد و نهصد ميليون ريال 2-     احداث مدرسه شبانه روزي مهريز با اعتباري بالغ بر پانزده ميليارد ريال 3-     كمك به احداث فاز دوم دانشگاه پيام نور با اعتباري بالغ برپنج ميليارد ريال. 4-     شروع احداث حوزه علميه حضرت امام جعفر صادق (ع) مهريز با اعتباري بالغ بر نه ميلياردو سيصدو چهل ميليون ريال 5-     شروع احداث دانشگاه حضرت امام جعفر صادق (ع) با اعتباري بالغ بر ده ميليارد ريال 6-      مشاركت در تكميل خانه عالم خورميز سفلي - تنگ چنار- مدوار -بهادران –گردكوه با اعتباري بالغ بر چهارصدو بيست ميليون ريال 7-     بازسازي دبيرستان هاي  ايت الله كاشاني و مدرسه شيخ طوسي با اعتباري بالغ بردوازده  ميليارد ريال 8-     احداث مجتمع فرهنگي تبليغي سازمان تبليغات با اعتباري بالغ بر سه ميلياردو ششصد ميليون ريال 9-     احداث كتابخانه هاي بهادران ، روضه الشهداء ، سمسار يزدي ، شهيد مطهري ، و... اموركشاورزي: 1-     احداث استخر هاي ذخيره آب كشاورزي در روستاها با اعتباري بالغ بر يازده ميلياردو سيصد و نودو يك ميليون ريال 2-     احداث مجتمع گلخانه اي بهشت ارنان با اعتباري بالغ بر نه ميلياردو چهارصدو پنج ميليون ريال 3-     اجراي طرح هاي آبياري با سيستم تحت فشار در اراضي كشاورزي با اعتباري بالغ برهفده ميليارد ريال   جمع كل اعتبارات اهم پروژه ها به مبلغ ششصدو شصت ويك ميلياردو پانصد ميليون ريال      000و000و500و661 ريال
اهم اقدامات و عملكرد دستگاههاي دولت شهرستان مهريز در دولت نهم و دهم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، اهم اقدامات و عملكرد دستگاههاي دولت شهرستان مهريز در دولت نهم و دهم به شرح زیر می باشد:

امور زيربنايي:

1-   اجراي خط آب انتقالي بطول 43 كيلومتر از زين آباد تفت تا مخزن 5000 مترمكعبي جاده ميانكوه و ساخت 3 باب مخزن 500 متر مكعبي تعديل فشار و ساخت 3 ايستگاه پمپاژ با اعتباري بالغ بر 120 ميليارد ريال
2-     گازرساني به نه روستاي شهرستان مهريز با اعتباري بالغ بر 12 ميليارد ريال
3-     تامين آب شرب مجتمع تنگ چنارو بازسازي شبكه  با اعتباري بالغ بر ده ميليارد ريال 
4-     احداث 13 پارك روستايي با اعتباري بالغ بر دو ميليارد ريال
5-     گاز رساني به شهرك صنعتي مهريز با اعتباري بالغ بر شش ميلياردو ششصدو پنجاه  ميليون ريال
6-      احداث  7 جايگاه  cngدر مهريز با اعتباري بالغ بر پنجاه ميليارد ريال
7-     احداث 20 واحد مسكوني محرومين كميته امداد (ره)  با اعتباري بالغ بر دو ميليارد ريال
8-   اجراي 771 واحد مسكوني مسكن مهر با اعتباري  حدود يكصدو هشتادو پنج ميليارد ريال  كه 133واحد توسط تعاوني مسكن مهر واگذار گرديده و238 واحد توسط تعاوني و 400 واحد در قالب سه جانبه در حال ساخت مي باشد.
9-     احداث 36 واحد مسكوني جهت مددجويان و معلولين بهزيستي با اعتباري بالغ بر شش ميلياردو هفتصدو پنجاه ميليون ريال
10- فيبر نوري سايت gsm  تنگ چنار و tvتنگ چنار – كنج كوه و فيبر نوري مهريز- علي آباد چهل گزي  توسط مخابرات با اعتباري بالغ بر چهارميلياردو هفتصدو بيست و هفت ميليون ريال
11- احداث 7 سايت bts توسط مخابرات با اعتباري بالغ بر پانزده ميليارد و ششصدو پنجاه ميليون ريال
12- كمك به پروژه هاي شهرداري و دفع آبهاي سطحي با اعتباري بالغ بر   يك ميلياردو سيصدو بيست ميليون ريال
13- احداث بند خاكي چاه مورتني – علي آباد چهل گزي و بند سنگ و سيمان كنج كوه و بند خاكي در حال احداث بهادران و عبدا... آباد – فتح آباد با اعتباري بالغ بر سه ميلياردو پانصد ميليون ريال
14- بهسازي جاده ميانكوه با اعتباري بالغ بر هشت ميلياردو ششصد ميليون ريال
15- احداث جاده ابراهيم آباد به ثاني آباد ، جاده كنج كوه ، علي آباد چهل گزي به عبدالله آباد و فتح آباد  ، باند دوم جاده مهريز مدوارو...   با اعتباري بالغ بربيست و دو ميليارد و ششصدو نود ميليون ريال
16-  تهيه و بازنگري طرح هادي روستاهاي بالاي 20خانوار با اعتباري بالغ بر يك ميلياردو شصدو پنج ميليون ريال
17- اجراي طرح هادي در 20 روستاي شهرستان با اعتباري بالغ بر نه ميلياردو دويست و شصت ميليون ريال
18- اجراي خط دو مداره برق بهادران با اعتباري بالغ بر يك ميلياردو نهصدو پنجاه ميليون ريال
19- افزايش ظرفيت پست  63/20 كيلو ولت برق با اعتباري بالغ بر سه ميلياردو هشتصد ميليون ريال
20- ساخت مخزن و تامين آب شرب روستاهاي  دره ، طزنج ، گردكوه ، هنزاء و سيد آباد با اعتباري بالغ شش ميليارد و پانصد و چهل و نه ميليون ريال
21- پست امداد جاده اي زين الدين با اعتباري بالغ بر يك ميلياردو دويست و سي و چهار ميليون ريال
22- ساخت 137 واحد مسكن خورميزات با اعتباري بالغ بر بيست و دو ميليارد ريال
23- انجام مطالعات مرحله اول شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب شهري مهريز با اعتباري بالغ بر يك ميلياردو پانصد ميليون ريال
24- ساخت 2 باب مخزن 5000 متر مكعبي با اعتباري بالغ بر 10 ميليارد ريال
25- حفر 6 حلقه چاه آب آشاميدني شهر مهريز با اعتباري بالغ بر 1790 ميليون ريال
26-  نصب و راه اندازي سيستم تله متري و مركز كنترل چاهها و مخازن شهر مهريز با اعتباري بالغ بر 1600 ميليون ريال
27- تكميل احداث بزرگراه هاي يزد مهريزو مهريز انار به طول 70 كيلومتر
28- مرمت وروكش آسفالت راههاي شهرستان  به طول 132 كيلومتر
29- احداث ساختمان مركز آموزش فني و حرفه اي در سال 1384


امور بهداشت و درمان :
1-   احداث بخشccu و icu و احداث پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي بيمارستان فاطمه  الزهرا (س ) با مشاركت خيرين واعتباري بالغ بر يازده ميلياردو هفتصد و پنجاه ميليون ريال
2-     احداث اورژانس بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) با اعتباري بالغ بر يك ميلياردو هشتصدو پنجاه ميليون ريال
3-     احداث اورژانس هاي بين راهي ميانكوه و تنگ چناربا اعتباري بالغ بريك ميليارد و صد ميليون ريال

امور ورزشي :
1-     احداث سالن ورزشي كارگران با اعتباري بالغ بر سه ميليارد ريال
2-     احداث  ورزشگاه حضرت امام رضا (ع) و فاطميه  آموزش و پرورش  با اعتباري بالغ بر شش ميليارد ريال
3-     احداث سالن هاي ورزشي انديشه مزوير آباد ،شهداء خورميزات و بهادران و آغاز احداث سالن هاي ورزشي گردكوه و چنار  با اعتباري بالغ بر سيزده ميلياردو پانصد ميليون ريال


امور فرهنگي آموزشي اجتماعي :
1-     احداث خوابگاه مطهره و  احداث مدرسه بهادران با اعتباري بالغ بر هشت ميليارد و نهصد ميليون ريال
2-     احداث مدرسه شبانه روزي مهريز با اعتباري بالغ بر پانزده ميليارد ريال
3-     كمك به احداث فاز دوم دانشگاه پيام نور با اعتباري بالغ برپنج ميليارد ريال.
4-     شروع احداث حوزه علميه حضرت امام جعفر صادق (ع) مهريز با اعتباري بالغ بر نه ميلياردو سيصدو چهل ميليون ريال
5-     شروع احداث دانشگاه حضرت امام جعفر صادق (ع) با اعتباري بالغ بر ده ميليارد ريال
6-      مشاركت در تكميل خانه عالم خورميز سفلي - تنگ چنار- مدوار -بهادران –گردكوه با اعتباري بالغ بر چهارصدو بيست ميليون ريال
7-     بازسازي دبيرستان هاي  ايت الله كاشاني و مدرسه شيخ طوسي با اعتباري بالغ بردوازده  ميليارد ريال
8-     احداث مجتمع فرهنگي تبليغي سازمان تبليغات با اعتباري بالغ بر سه ميلياردو ششصد ميليون ريال
9-     احداث كتابخانه هاي بهادران ، روضه الشهداء ، سمسار يزدي ، شهيد مطهري ، و...

اموركشاورزي:
1-     احداث استخر هاي ذخيره آب كشاورزي در روستاها با اعتباري بالغ بر يازده ميلياردو سيصد و نودو يك ميليون ريال
2-     احداث مجتمع گلخانه اي بهشت ارنان با اعتباري بالغ بر نه ميلياردو چهارصدو پنج ميليون ريال
3-     اجراي طرح هاي آبياري با سيستم تحت فشار در اراضي كشاورزي با اعتباري بالغ برهفده ميليارد ريال
 

جمع كل اعتبارات اهم پروژه ها به مبلغ ششصدو شصت ويك ميلياردو پانصد ميليون ريال     
000و000و500و661 ريال

آدرس کوتاه :