آمار آراء نامزدها به تفكيك حوزه ها

آمار آراء نامزدها به تفكيك حوزه ها


نام و نام خانوادگي  مهريز ابركوه(مركزي) بهمن جمع ابركوه بافق بهاباد(مركزي) اسفيج جمع بهاباد هرات مروست جمع خاتم جمع كل زارع زاده مهريزي دخيل عباس 27,337 380 305 685 6,150 3,331 385 3,716 4,170 2,213 6,383 44,271 فرهمند كاظم 1,250 16,430 6,465 22,895 7,476 2,079 418 2,497 5,810 3,420 9,230 43,348 آراء سفيد 104 94 33 127 255 71 12 83 49 57 106 675 جمع 28,691 16,904 6,803 23,707 13,881 5,481 815 6,296 10,029 5,690 15,719 88,294
آمار آراء نامزدها به تفكيك حوزه ها

نام و نام خانوادگي مهريزابركوه(مركزي)بهمنجمع ابركوهبافقبهاباد(مركزي)اسفيججمع بهابادهراتمروستجمع خاتمجمع كل
زارع زاده مهريزي دخيل عباس27,3373803056856,1503,3313853,7164,1702,2136,38344,271
فرهمند كاظم1,25016,4306,46522,8957,4762,0794182,4975,8103,4209,23043,348
آراء سفيد10494331272557112834957106675
جمع28,69116,9046,80323,70713,8815,4818156,29610,0295,69015,71988,294

آدرس کوتاه :