افتتاح سالن موقوفه دوازده امام مهریز در آینده ای نزدیک

افتتاح سالن موقوفه دوازده امام مهریز در آینده ای نزدیک


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، محمود میرجلیلی  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهریز از افتتاح سالن موقوفه بقعه دوازده امام مهریز  در آینده ای نزدیک خبر داد. محمود میرجلیلی در گفتگو با صبح مهریز گفت: موقوفه بقعه دوازده امام  شامل قبرستان ،حسینیه،یک حلقه چاه وزمین مزروعی میباشد که با توجه به استشهاد محلی و بیان عده ای لز معتمدین وبا اخذ نظریه تحقیق در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ معین گردید ۷۰% از عواید موقوفه مذکور صرف مخارج حسینیه (اعم از تعمیرات،روضه خوانی،عزاداری وغیره)و۳۰%باقیمانده صرف امور خیریه وکمک به نیازمندان (محله مهرپادین )گردد. وی افزود: البته عواید این موقوفه تنها مربوط یک حلقه چاه آن میباشد که هم اکنون در دست مستاجر میباشد.از جمله فعالیتهای صورت گرفته در سال جاری تکمیل سالن این موقوفه میباشد که بحمدا.. تقریباً رو به اتمام میباشد.  
افتتاح سالن موقوفه دوازده امام مهریز در آینده ای نزدیک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، محمود میرجلیلی  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهریز از افتتاح سالن موقوفه بقعه دوازده امام مهریز  در آینده ای نزدیک خبر داد.
محمود میرجلیلی در گفتگو با صبح مهریز گفت: موقوفه بقعه دوازده امام  شامل قبرستان ،حسینیه،یک حلقه چاه وزمین مزروعی میباشد که با توجه به استشهاد محلی و بیان عده ای لز معتمدین وبا اخذ نظریه تحقیق در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ معین گردید ۷۰% از عواید موقوفه مذکور صرف مخارج حسینیه (اعم از تعمیرات،روضه خوانی،عزاداری وغیره)و۳۰%باقیمانده صرف امور خیریه وکمک به نیازمندان (محله مهرپادین )گردد.
وی افزود: البته عواید این موقوفه تنها مربوط یک حلقه چاه آن میباشد که هم اکنون در دست مستاجر میباشد.از جمله فعالیتهای صورت گرفته در سال جاری تکمیل سالن این موقوفه میباشد که بحمدا.. تقریباً رو به اتمام میباشد.

 

آدرس کوتاه :