اعلام واگذاری اماکن ورزشی مهریز از طریق مزایده به بخش خصوصی

اعلام واگذاری اماکن ورزشی مهریز از طریق مزایده به بخش خصوصی


به گزارش مسؤل روابط عمومی تربیت بدنی شهرستان مهریز اماکن ورزشی شهرستان با قیمتهای حداقلی ذیل به مزایده گذاشته می شود:
اعلام واگذاری اماکن ورزشی مهریز از طریق مزایده به بخش خصوصی

استخر شنا 25000000 ريال

سالن ورزشی شهید صدوقی  21000000ريال

سالن ورزشی شهید موحدین 21000000ريال

چمن شهید صدوقی 2500000  ريال

چمن شهید محصل  4500000  ريال

سالن کاراته جنب استخر شنا 6500000 ريال

سالن بدن سازی جنب استخر شنا 4500000 ريال

سالن بدنسازی جنب  شهید محصل 4500000

سالن کاراته شهید محصل 4500000

 سرمایه داران و  بخش های خصوصی  می تواندد با شماره تلفن 5223200 با تربیت بدنی مهریز تماس و از جزئیات آن مطلع گردند.

آدرس کوتاه :