اعلام شماره حساب برای عودت یارانه ها!

اعلام شماره حساب برای عودت یارانه ها!


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از سازمان هدفمندی یارانه‌ها ، این سازمان شماره حساب سیبای بانك ملی ایران را برای عودت یارانه‌های واریزی به حساب‌های مردم اعلام كرد و از هموطنان خواست در صورت انصراف از دریافت یارانه مبالغ دریافتی را به این شماره حساب واریز كنند. سازمان هدفمندی یارانه‌ها شماره حساب 0109200920006 بانك ملی ایران را برای عودت یارانه‌های واریزی به حساب‌های مردم اعلام كرد و از هموطنان خواست در صورت انصراف از دریافت یارانه، مبالغ دریافتی را به این شماره حساب واریز كنند. بهروز مرادی، مدیرعامل این سازمان گفت: براساس مراجعات حضوری و تماس‌های تلفنی، تعداد قابل توجهی از هموطنان ضمن اعلام انصراف از دریافت یارانه، خواستار اعلام شماره حسابی برای عودت مبالغ دریافتی شدند و این سازمان ضمن ارج نهادن به این اقدام خداپسندانه با اعلام شماره حساب مذكور از همه هموطنان كه تمایلی به دریافت یارانه ندارند، خواست یارانه‌های واریزی مرحله اول و دوم خود را به این حساب واریز كنند. مرادی افزود: عودت یارانه‌های واریزی به شماره حساب اعلام شده از طریق تمام بانك‌های كشور امكانپذیر است.
اعلام شماره حساب برای عودت یارانه ها!

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از سازمان هدفمندی یارانه‌ها ، این سازمان شماره حساب سیبای بانك ملی ایران را برای عودت یارانه‌های واریزی به حساب‌های مردم اعلام كرد و از هموطنان خواست در صورت انصراف از دریافت یارانه مبالغ دریافتی را به این شماره حساب واریز كنند.

سازمان هدفمندی یارانه‌ها شماره حساب 0109200920006 بانك ملی ایران را برای عودت یارانه‌های واریزی به حساب‌های مردم اعلام كرد و از هموطنان خواست در صورت انصراف از دریافت یارانه، مبالغ دریافتی را به این شماره حساب واریز كنند.

بهروز مرادی، مدیرعامل این سازمان گفت: براساس مراجعات حضوری و تماس‌های تلفنی، تعداد قابل توجهی از هموطنان ضمن اعلام انصراف از دریافت یارانه، خواستار اعلام شماره حسابی برای عودت مبالغ دریافتی شدند و این سازمان ضمن ارج نهادن به این اقدام خداپسندانه با اعلام شماره حساب مذكور از همه هموطنان كه تمایلی به دریافت یارانه ندارند، خواست یارانه‌های واریزی مرحله اول و دوم خود را به این حساب واریز كنند.

مرادی افزود: عودت یارانه‌های واریزی به شماره حساب اعلام شده از طریق تمام بانك‌های كشور امكانپذیر است.

آدرس کوتاه :