اصلاحیه خبر اداره ثبت احوال شهرستان مهریز

اصلاحیه خبر اداره ثبت احوال شهرستان مهریز


  اصلاحیه خبر اداره ثبت احوال شهرستان مهریز منصور اسماعیل زاده رئیس اداره ثبت احوال شهرستان مهریز خبری را که در تاریخ 11/9/88 در سایت فرمانداری درج شده بود را با صدور اصلاحیه ای تصحیح کرد منصور اسماعیل زاده رئیس اداره ثبت احوال مهریز در جلسه ای با حضور فرماندار مهریز از وجود مشکلات زیادی در زمینه های مختلف که در پی نداشتن غسالخانه وسرد خانه در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت مشکل ثبت وقایع فوقت در روستاهای مهریز به کمک خانه های بهداشت مرتفع شده است  ولی متاسفاته در حوزه شهری ماهیانه حدود 3 واقعه فوت مربوط به شهرستان در خارج از شهرستان ثبت میشود. وی در گزارشی   احداث سرد خانه وغسالخانه را برای مهریز ضروری دانست و گفت هزینه احداث غسال خانه و سرد خانه در حدود 200 میلیون تومان بر اورد شده است  ولی هنوز هیچ اقدامی درزمینه احداث ان صورت نگرفته است. وی در ادامه گفت :هر بیماری که در بیمارستان به هر علتی فوت کند سردخانه بیمارستان فقط ظرفیتی برابر با امار فوت خود را دارد و در هیچ صورتی فردی که در بیرون از بیمارستان فوت کند بیمارستان فرد فوت شده را قبول نمیکند. وی افزود :براورد نرخ فوت در مهریز در حال حاضر 2/2   است ولی با توجه به بالا بودن میانگین سنی در مهریز این نرخ باید 5 باشد وی تصریح کرد   با توجه به نرخ اعلام شده تعداد 3 نفر از هر هزار نفر در سال فوتشان به ثبت نمی رسد   که   این عدم ثبت فوت مشکلاتی را برای شهرستان در پی خواهد داشت    
اصلاحیه خبر اداره ثبت احوال شهرستان مهریز
  اصلاحیه خبر اداره ثبت احوال شهرستان مهریز

منصور اسماعیل زاده رئیس اداره ثبت احوال شهرستان مهریز خبری را که در تاریخ 11/9/88 در سایت فرمانداری درج شده بود را با صدور اصلاحیه ای تصحیح کرد

منصور اسماعیل زاده رئیس اداره ثبت احوال مهریز در جلسه ای با حضور فرماندار مهریز از وجود مشکلات زیادی در زمینه های مختلف که در پی نداشتن غسالخانه وسرد خانه در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت مشکل ثبت وقایع فوقت در روستاهای مهریز به کمک خانه های بهداشت مرتفع شده است  ولی متاسفاته در حوزه شهری ماهیانه حدود 3 واقعه فوت مربوط به شهرستان در خارج از شهرستان ثبت میشود.

وی در گزارشی  احداث سرد خانه وغسالخانه را برای مهریز ضروری دانست و گفت هزینه احداث غسال خانه و سرد خانه در حدود 200 میلیون تومان بر اورد شده است  ولی هنوز هیچ اقدامی درزمینه احداث ان صورت نگرفته است.

وی در ادامه گفت :هر بیماری که در بیمارستان به هر علتی فوت کند سردخانه بیمارستان فقط ظرفیتی برابر با امار فوت خود را دارد و در هیچ صورتی فردی که در بیرون از بیمارستان فوت کند بیمارستان فرد فوت شده را قبول نمیکند.

وی افزود :براورد نرخ فوت در مهریز در حال حاضر 2/2  است ولی با توجه به بالا بودن میانگین سنی در مهریز این نرخ باید 5 باشد

وی تصریح کرد  با توجه به نرخ اعلام شده تعداد 3 نفر از هر هزار نفر در سال فوتشان به ثبت نمی رسد  که  این عدم ثبت فوت مشکلاتی را برای شهرستان در پی خواهد داشت

 

 

آدرس کوتاه :