اسامی 35 نامزد نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر مهریز اعلام شد

اسامی 35 نامزد نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر مهریز اعلام شد


 فرماندار شهرستان مهریز اسامی 35 نامزد نهایی تائید صلاحیت شده شورای اسلامی شهر مهریز را اعلام کرد . مهدی کیانی مقدم  افزود: در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی اسامی 35 نامزد ورود به شورای اسلامی شهر مهریز مشخص شده است . وی اضافه کرد: چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر مهریز در روز جمعه 24 خرداد برگزار که مردم می توانند از میان نامزدهای تائید صلاحیت شده به هفت نفر رای دهند . فرماندار شهرستان مهریز این افراد را به ترتیب حروف الفبا بشرح ذیل ذکر کرد : حسن ابویی غلامحسین ، قاسم ابویی مهریزی ، محمدرضا ابویی مهریزی ، سید حمید بنی فاطمه سید عبدالحسین ، علی محمد بیدکی حسین ، محمد علی بیدکی غلامحسین ، محمد صادق حایری مهریزی عبدالکریم ، سید محمود حسینی سید ابوالقاسم ، سید کاظم حسینی المدواری سید محمد ، سید مهدی حسینی المدواری سید ابوالقاسم ، محمد علی خداداد بغدادآباد حسین ، جلال خواجه مهریزی میرزاجعفر ، عباس درویش علی محمود ، حسین دهقانی زاده علی ، عباس دهقانی زاده غلامحسین ، اکبر زارع بیدکی غلامحسین ، رضا زارع بیدکی علی عزیزالله ، غلامرضا زارع خورمیزی علی ، محمد جابر زارع زاده میرزا احمد ، محمد رضا زارع زاده مهریزی علی ، محمد صادق زارع زاده مهریزی حسن ، غضنفر زارع هرفته علی ، نقی زمانی بلوکانی سلیمان ، حجت سالکی احمد ، سیدعلی طباطبائی مهریزی سید حسین ، سید جلیل عقیلی مهریزی سید علی ، احمد رضا فلاح مهریزی ناصر ، عباس کشاورز تقی ، سید کاظم کمالیان مهریزی سید محمود ، سید مصطفی محسن زاده مهریزی سید جعفر ، سید سعید مرتضوی مهریزی سید احمد ، محسن مروی نام بغدادآبادی محمد ، ابوالفضل موحد محمود ، محمد حسین موحد محمود و غلامرضا نصیری حسن . فرماندار شهرستان مهریز اظهار داشت: نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر هفت نفر است رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی تعداد حداکثر 7 نفر را می توانند در برگ رای بنویسند. کیانی مقدم خاطر نشان کرد: هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری مهریز در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد. وی گفت: شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آئین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
اسامی 35 نامزد نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر مهریز اعلام شد

 فرماندار شهرستان مهریز اسامی 35 نامزد نهایی تائید صلاحیت شده شورای اسلامی شهر مهریز را اعلام کرد .
مهدی کیانی مقدم  افزود: در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی اسامی 35 نامزد ورود به شورای اسلامی شهر مهریز مشخص شده است .
وی اضافه کرد: چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر مهریز در روز جمعه 24 خرداد برگزار که مردم می توانند از میان نامزدهای تائید صلاحیت شده به هفت نفر رای دهند .
فرماندار شهرستان مهریز این افراد را به ترتیب حروف الفبا بشرح ذیل ذکر کرد :
حسن ابویی غلامحسین ، قاسم ابویی مهریزی ، محمدرضا ابویی مهریزی ، سید حمید بنی فاطمه سید عبدالحسین ، علی محمد بیدکی حسین ، محمد علی بیدکی غلامحسین ، محمد صادق حایری مهریزی عبدالکریم ، سید محمود حسینی سید ابوالقاسم ، سید کاظم حسینی المدواری سید محمد ، سید مهدی حسینی المدواری سید ابوالقاسم ، محمد علی خداداد بغدادآباد حسین ، جلال خواجه مهریزی میرزاجعفر ، عباس درویش علی محمود ، حسین دهقانی زاده علی ، عباس دهقانی زاده غلامحسین ، اکبر زارع بیدکی غلامحسین ، رضا زارع بیدکی علی عزیزالله ، غلامرضا زارع خورمیزی علی ، محمد جابر زارع زاده میرزا احمد ، محمد رضا زارع زاده مهریزی علی ، محمد صادق زارع زاده مهریزی حسن ، غضنفر زارع هرفته علی ، نقی زمانی بلوکانی سلیمان ، حجت سالکی احمد ، سیدعلی طباطبائی مهریزی سید حسین ، سید جلیل عقیلی مهریزی سید علی ، احمد رضا فلاح مهریزی ناصر ، عباس کشاورز تقی ، سید کاظم کمالیان مهریزی سید محمود ، سید مصطفی محسن زاده مهریزی سید جعفر ، سید سعید مرتضوی مهریزی سید احمد ، محسن مروی نام بغدادآبادی محمد ، ابوالفضل موحد محمود ، محمد حسین موحد محمود و غلامرضا نصیری حسن .
فرماندار شهرستان مهریز اظهار داشت: نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر هفت نفر است رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی تعداد حداکثر 7 نفر را می توانند در برگ رای بنویسند.
کیانی مقدم خاطر نشان کرد: هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری مهریز در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.
وی گفت: شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آئین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

آدرس کوتاه :