ارتقاء و تغيير پيش شماره هاي مراكز تابعه شهرستان مهريز

ارتقاء و تغيير پيش شماره هاي مراكز تابعه شهرستان مهريز


روابط عمومي شركت مخابرات شهرستان مهریز اعلام كرد: به منظور تغيير پيش شماره و توسعه سوئيچ مراكز تلفن تابعه شهرستان مهريز از ساعت 20 روز شنبه مورخ پنجم ارديبهشت ماه سال جاري به مدت 24 ساعت ارتباط تلفن مشتركان مراكز خورميز، مدوار، منشاد، بنادك سادات، طزنج، هنزا، گرده كوه شهرك صنعتي مهريز، بهادران ، شهرك ابوالفضل ، سريزد، تنگ چنار، علي آباد چهل گزي و مزرعه حاجي عبدا... دچار اختلال مي گردد.
ارتقاء و تغيير پيش شماره هاي مراكز تابعه شهرستان مهريز
بر همين اساس پيش شماره مركز تلفن منشاد از 557 به 524 تغيير، پيش شماره مركز بنادك سادات از 563 به 524 همراه با تغيير شماره تلفنهاي 3666 تا 3000 به 1999 تا 1000، پيش شماره مركز تلفن طزنج از 542 به 524 همراه با تغيير شماره تلفنهاي 3408 تا 3200 به 0999 تا 0200 ، تغيير پيش شماره مركز تلفن هنزا از 543 به 524 همراه با تغيير شماره تلفنهاي 3395 تا 3000 به 9999 تا 9000 ، تغيير پيش شماره سرو ارنان از 536 به 533 همراه با تغيير شماره تلفنهاي 3459 تا 3000 به 1999 تا 1000 و پيش شماره مركز تلفن گردكوه از 558 به 533 تغيير مي كند.

همچنين تغيير پيش شماره بهادران و شهرك ابوالفضل از 537 به 533 همراه با تغيير شماره تلفنهاي 3999 تا 3000 به 4999 تا 4000 و 4035 تا 4000 به 5999 تا 5000 ، تغيير پيش شماره سريزد از 534 به 533 همراه تغيير شماره تلفنهاي 3442 تا 3000 به 6999 تا 6000 تغيير پيش شماره تنگ چنار از 532 به 533 همراه با تغيير شماره تلفنهاي 3573 تا 3000 به 7999 تا 7000 ، تغيير پيش شماره علي آباد چهل گزي از 538 به 533 همراه با تغيير شماره تلفنهاي 3542 تا 3000 به 9999 تا 9000 و پيش شماره مزرعه حاجي عبدا... از 544 به 533 تغيير و شماره تلفنهاي آن مركز از 3069 تا 3200 به 0999 تا 0200 تغيير مي يابد.

گفتني است، در پيش شماره برخي از مراكز هيچ گونه تغييري رخ نداده و فقط ارتقاي سوييچ داشته است.
آدرس کوتاه :