ادامه مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت

ادامه مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت با دیدار در سالن شهید صدوقی پیگیری شد: موسسه مهر 3           دادگستری 3 نیروی انتظامی 4         کانون ولکا 5
ادامه مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مسابقات فوتسال مهریز جام شهدای دولت با دیدار در سالن شهید صدوقی پیگیری شد:
موسسه مهر 3           دادگستری 3
نیروی انتظامی 4         کانون ولکا 5

آدرس کوتاه :