اداره برق

اداره برق


احداث 69 کیلومتر شبکه فشار ضعیف 400 وات احداث 94 کیلومتر شبکه فشار متوسط 20 کیلووات نصب 2815 دستگاه چراغ گازی جهت روشنایی معابر نصب 2100 عدد لامپ کم مصرف ، احداث و نصب 196 دستگاه پست هوایی و زمینی با ظرفیت کل 21500 کیلووات آمپر   فروش 2960 انشعاب عادی فروش 143 انشعاب دیماندی ، تشکیل 28 جلسه و پیگیری اجراء مصوبات آن جهت طرح تکریم ارباب رجوع و تحول اداری.   جهت تحقق اقدامات مذکور تعداد 522 پروژه به شرح ذیل در سطح شهرستان تعریف شده است : 247 پروژه سرمایه ای با اعتبار 33 میلیارد ریال خاتمه یافته است. 32 پروژه سرمایه ای با اعتبار 6/3 میلیارد ریال در دست اجرا است. 235 پروژه آزاد با هزینه 17 میلیارد ریال خاتمه یافته است. 38 پروژه آزاد در دست اجرا   عملکردهای سالیانه عملکرد امور برق شهرستان مهریز در سال 1384 تعداد پروژه اجرایی : 34 مبلغ هزینه شده : 5.100.000.000 ریال   عملکرد امور برق شهرستان مهریز در سال 1385 تعداد پروژه اجرایی : 38 مبلغ هزینه شده : 5.800.000.000 ریال   عملکرد امور برق شهرستان مهریز در سال 1386 تعداد پروژه اجرایی : 40 مبلغ هزینه شده : 9.400.000.000ریال   عملکرد امور برق شهرستان مهریز در سال 1384 ، 1385 ، 1386 تعداد پروژه اجرایی : 112 مبلغ هزینه شده : 2.300.000.000 ریال   عملکرد امور برق شهرستان مهریز در سال 1387 ( 5 ماهه اول ) تعداد پروژه اجرایی : 22 مبلغ هزینه شده : 7.600.000.00 ریال        
اداره برق

احداث 69 کیلومتر شبکه فشار ضعیف 400 وات

احداث 94 کیلومتر شبکه فشار متوسط 20 کیلووات

نصب 2815 دستگاه چراغ گازی جهت روشنایی معابر

نصب 2100 عدد لامپ کم مصرف ، احداث و نصب 196 دستگاه پست هوایی و زمینی با ظرفیت کل 21500 کیلووات آمپر

 فروش 2960 انشعاب عادی

فروش 143 انشعاب دیماندی ، تشکیل 28 جلسه و پیگیری اجراء مصوبات آن جهت طرح تکریم ارباب رجوع و تحول اداری.

 

جهت تحقق اقدامات مذکور تعداد 522 پروژه به شرح ذیل در سطح شهرستان تعریف شده است :

247 پروژه سرمایه ای با اعتبار 33 میلیارد ریال خاتمه یافته است.

32 پروژه سرمایه ای با اعتبار 6/3 میلیارد ریال در دست اجرا است.

235 پروژه آزاد با هزینه 17 میلیارد ریال خاتمه یافته است.

38 پروژه آزاد در دست اجرا

 

عملکردهای سالیانه

عملکرد امور برق شهرستان مهریز در سال 1384

تعداد پروژه اجرایی : 34

مبلغ هزینه شده : 5.100.000.000 ریال

 

عملکرد امور برق شهرستان مهریز در سال 1385

تعداد پروژه اجرایی : 38

مبلغ هزینه شده : 5.800.000.000 ریال

 

عملکرد امور برق شهرستان مهریز در سال 1386

تعداد پروژه اجرایی : 40

مبلغ هزینه شده : 9.400.000.000ریال

 

عملکرد امور برق شهرستان مهریز در سال 1384 ، 1385 ، 1386

تعداد پروژه اجرایی : 112

مبلغ هزینه شده : 2.300.000.000 ریال

 

عملکرد امور برق شهرستان مهریز در سال 1387 ( 5 ماهه اول )

تعداد پروژه اجرایی : 22

مبلغ هزینه شده : 7.600.000.00 ریال

 

 

 

 

آدرس کوتاه :