آخرین جلسه تعزیرات آرد و نان شهرستان مهریز

آخرین جلسه تعزیرات آرد و نان شهرستان مهریز


طی جلسه ای که با ریاست معاون فرماندار و با حضور همگی اعضا برگزار گردید مصوبات ذیل را در بر داشت:
آخرین جلسه تعزیرات آرد و نان شهرستان مهریز

1-        نظر به فروش آرد توسط ......................... سهمية نامبرده باتوجه به تعهد محضري مبني به عدم تخلف تا اطلاع ثانوي قطع و جهت اطلاع رساني با پارچه مراتب اطلاع رساني گردد.

2-        نانوايي آقای  ...................به دليل وجود جوش شيرين در نانوايي مبلغ 50000 ريال جريمه نقدي و باتوجه به مصرف آن و جواب مثبت مركز بهداشت مقدار 1 تن از سهميه آرد كسر و توسط غلّه ذخيره گردد.

3-        نانوايي آقاي .................................... به دليل عدم رعايت سهميه پخت و عدم رعايت بهداشت مقدار يك تن از سهميه آرد نامبرده كسر و از طرف غلّه ذخيره گردد.

4-        آقاي ........................ به دليل عدم حضور متصدي ضمن مراجعه به دبير تعزيرات درخصوص روشن شدن وضعيت پخت اخطار كتبي صادر گردد.

5-        آقاي ................................. به دليل عدم رعايت بهداشت، وجود حشرات موذي در نان توليدي و نامه شمارة 740 مورخ 30/1/88  مركز بهداشت تا اطلاع ثانوي سهميه آرد قطع و بازگشائي آن منوط به تأييده مركز بهداشت خواهد بود ضمناً نصب پارچه توسط مركز بهداشت جهت اطلاع مردم مقرر گرديد.

6-        آقاي ........................................ به دليل عدم رعايت سهميه روزانه و تعطيلي غيرمجاز ضمن اخطار، ارائه تعهد محضري درخصوص رعايت سهميه به مبلغ 1000000 ريال جريمه نقدي محكوم گرديد.

7-        درخصوص توزيع آرد خارج از سيستم غله در مناطق روستايي مقرر شد از مديريت كميته امداد دعوت تا گزارش جامعي به كميسيون تعزيرات ارائه نمايد.

8-        باتوجه به تعطيلي نانوايي حسينيه بنادك سادات مقرر شد ضمن اخطار به متصدي درخصوص تعطيلي غيرمجاز تا تعيين تكليف مقرر شد شركت تعاوني روستائي با همكاري غله و نظارت مركز بهداشت نسبت به حمل آرد موجود به نانوايي آقاي امي مقدم اقدام و نان مردم توسط شركت تعاوني روستائي بصورت موقت توزيع گردد.

9-        درخصوص راه اندازي نانوائي گل افشان مقرر شد بعداز آماده شدن نانوائي جديد سهميه برقرار و آقاي بهبودزاده نسبت به پخت اقدام نمايد..

10-      درخصوص تعطيلي نانوائي آقاي ............. مقرر شد ضمن بررسي موضوع توسط دبير تعزيرات سهميه ايام تعطيلي مقدار يك تن از سهميه نامبرده كسر و به آقاي عليزاده نانوائي بهادران اختصاص داده شود. ضمناً درخصوص شكوائيه اهالي مهدي آباد مقرر شد پيگيري لازم به عمل آيد.

آدرس کوتاه :