اختراع دستگاه آجرزنی سیمانی فشرده توسط یک مهریزی

اختراع دستگاه آجرزنی سیمانی فشرده توسط یک مهریزی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، محمدرضا زارع بیدکی،دستگاه آجرزنی سیمانی فشرده را در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رساند. بالا بودن چبسندگی ملات به آجر، افزایش راندمان به دلیل برقی و دستی بودن، کاهش زمان و افزایش تولید تعداد آجر، صرفه جویی در هزینه ها و زمان، افزایش استحکام آجر، عدم نیاز به کارگر و اپراتور زیاد، قابلیت تعویض قالب برای تولید اجر با اشکال و ابعاد مختلف از مزیت های آجر تولیدی این دستگاهمی باشد.
اختراع دستگاه آجرزنی سیمانی فشرده توسط یک مهریزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، محمدرضا زارع بیدکی،دستگاه آجرزنی سیمانی فشرده را در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رساند.
بالا بودن چبسندگی ملات به آجر، افزایش راندمان به دلیل برقی و دستی بودن، کاهش زمان و افزایش تولید تعداد آجر، صرفه جویی در هزینه ها و زمان، افزایش استحکام آجر، عدم نیاز به کارگر و اپراتور زیاد، قابلیت تعویض قالب برای تولید اجر با اشکال و ابعاد مختلف از
مزیت های آجر تولیدی این دستگاهمی باشد.

آدرس کوتاه :