فرماندار مهريز:

احیای اشتغالزايي هنر صنعت گیوه بافی در مهریز


فرماندار مهريز گفت :با شروع به كار مجدد كارگاههاي آموزشي گيوه بافي هنر صنعت گیوه بافی در مهریزبه مرحله اشتغالزايي تبديل مي شود.

فرماندار مهريز گفت :با شروع به كار مجدد كارگاههاي آموزشي گيوه بافي هنر صنعت گیوه بافی در مهریزبه مرحله اشتغالزايي تبديل مي شود.

به گزار ش روابط عمومي فرمانداري مهريز:"سيد محمد رستگاري "فرماندار مهريز در حاشيه بازديد از كارگاه آموزشي گيوه بافي در سخناني كوتاه بيان داشت :باحمايت و پشتيباني كميته امداد ومربيان دلسوزوهمچنين بازديدها و بازاريابي هاي انجام شده و شروع به كار كارگاههاي آموزشي گيوه بافي در مهريزبا حضور علاقه مندان وزنان جوياي كار ،شاهد رونق مجدداين صنعت با سبك جديدو امروزي ونيز اشتغال پايدار براي بانوان شركت كننده هستيم .

درادامه فرماندار مهريز افزود :اميدواريم با شروع به كار مجدد كارگاههاي آموزشي ، هنر صنعت گیوه بافی در مهریزبه مرحله اشتغالزايي تبديل شود.

 


آدرس کوتاه :