اتمام نخستین مرحله لیگ کورسی جوانان؛ سکوی قهرمانی در تصاحب کاشی پرسپولیس مهریز

اتمام نخستین مرحله لیگ کورسی جوانان؛ سکوی قهرمانی در تصاحب کاشی پرسپولیس مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نخستین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی جوانان در مواد پیست با درخشش تیم کاشی پرسپولیس مهریز در رده‌بندی تیمی به اتمام رسید. نخستین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی جوانان در مواد پیست با حضور 14 تیم در پیست دوچرخه‌سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار که با اتمام مسابقات مرحله نخست لیگ جوانان در مواد پیست، رده‌بندی تیم های شرکت کننده بدین شرح اعلام شد: کاشی پرسپولیس مهریز با 1356 امتیاز، پتروشیمی تبریز با 1089 امتیاز و ترافیک تهران با 1018 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند. تیم‌های هیئت بروجرد با 730 امتیاز، مهر طلبان با 670 امتیاز، مقاومت نهاوند با 657 امتیاز، مس کرمان با 650 امتیاز، هیئت قزوین با 457 امتیاز، هیئت خوزستان با 347 امتیاز، سیمرغ نیشابور با 248 امتیاز، هیئت بوشهر با 2387 امتیاز، هیئت خراسان رضوی با 236 امتیاز، هیئت اردبیل با 216 امتیاز و هئیت گیلان با 164 امتیاز صاحب عناوین بعدی شدند. در ماده‌های برگزار شده در این دوره از مسابقات رکاب‌زنان افتخارآفرین مهریزی و تیم کاشی پرسپولیس مهریز صاحب مقام‌های زیر شدند: در ماده کایرین ابوالفضل زارع‌زاده از تیم کاشی پرسپولیس مهریز قهرمان شد، در ماده اومنیوم مهدی رجبی از تیم کاشی پرسپولیس مهریز قهرمان شد، در چهار کیلومتر تیمی کاش پرسپولیس مهریز با زمان 4 دقیقه و 45 ثانیه سکوی قهرمانی را در اختیار گرفت. در ماده سه کیلومتر انفرادی اسماعیل چایچی از کاشی پرسپولیس مهریز با زمان 3 دقیقه و 40 ثانیه و 59 صدم ثانیه بر سکوی نخست ایستاد و میثم اسدنیا دیگر رکابزن تیم کاشی پرشپولیس مهریز با زمان 3 دقیقه و 42 ثانیه و 67 صدم ثانیه دوم شد. در ماده دورامتیازی اسماعیل چایچی از کاشی پرسپولیس مهریز با 100 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد. در تیم اسپرینت تیم کاشی پرسپولیس مهریز با زمان یک دقیقه و 7 ثانیه و 36 صدم ثانیه دوم شد. در ماده 200 متر هم شاهد درخشش ابوالفضل زارع‌زاده رکاب‌زن خوش آتیه مهریزی بودیم. در ماده 200 متر نیز حسین شفیعی دیگر رکاب‌زن تیم کاشی پرسپولیس مهریز سوم شد. در ماده اسکرچ هم مهدی رجبی از تیم کاشی پرسپولیس مهریز مقام دومی را از آن خود کرد.
اتمام نخستین مرحله لیگ کورسی جوانان؛ سکوی قهرمانی در تصاحب کاشی پرسپولیس مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، نخستین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی جوانان در مواد پیست با درخشش تیم کاشی پرسپولیس مهریز در رده‌بندی تیمی به اتمام رسید.
نخستین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی جوانان در مواد پیست با حضور 14 تیم در پیست دوچرخه‌سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار که با اتمام مسابقات مرحله نخست لیگ جوانان در مواد پیست، رده‌بندی تیم های شرکت کننده بدین شرح اعلام شد: کاشی پرسپولیس مهریز با 1356 امتیاز، پتروشیمی تبریز با 1089 امتیاز و ترافیک تهران با 1018 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.
تیم‌های هیئت بروجرد با 730 امتیاز، مهر طلبان با 670 امتیاز، مقاومت نهاوند با 657 امتیاز، مس کرمان با 650 امتیاز، هیئت قزوین با 457 امتیاز، هیئت خوزستان با 347 امتیاز، سیمرغ نیشابور با 248 امتیاز، هیئت بوشهر با 2387 امتیاز، هیئت خراسان رضوی با 236 امتیاز، هیئت اردبیل با 216 امتیاز و هئیت گیلان با 164 امتیاز صاحب عناوین بعدی شدند.
در ماده‌های برگزار شده در این دوره از مسابقات رکاب‌زنان افتخارآفرین مهریزی و تیم کاشی پرسپولیس مهریز صاحب مقام‌های زیر شدند:
در ماده کایرین ابوالفضل زارع‌زاده از تیم کاشی پرسپولیس مهریز قهرمان شد، در ماده اومنیوم مهدی رجبی از تیم کاشی پرسپولیس مهریز قهرمان شد، در چهار کیلومتر تیمی کاش پرسپولیس مهریز با زمان 4 دقیقه و 45 ثانیه سکوی قهرمانی را در اختیار گرفت.
در ماده سه کیلومتر انفرادی اسماعیل چایچی از کاشی پرسپولیس مهریز با زمان 3 دقیقه و 40 ثانیه و 59 صدم ثانیه بر سکوی نخست ایستاد و میثم اسدنیا دیگر رکابزن تیم کاشی پرشپولیس مهریز با زمان 3 دقیقه و 42 ثانیه و 67 صدم ثانیه دوم شد.
در ماده دورامتیازی اسماعیل چایچی از کاشی پرسپولیس مهریز با 100 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد.
در تیم اسپرینت تیم کاشی پرسپولیس مهریز با زمان یک دقیقه و 7 ثانیه و 36 صدم ثانیه دوم شد.
در ماده 200 متر هم شاهد درخشش ابوالفضل زارع‌زاده رکاب‌زن خوش آتیه مهریزی بودیم.
در ماده 200 متر نیز حسین شفیعی دیگر رکاب‌زن تیم کاشی پرسپولیس مهریز سوم شد.
در ماده اسکرچ هم مهدی رجبی از تیم کاشی پرسپولیس مهریز مقام دومی را از آن خود کرد.

آدرس کوتاه :