آب و فاضلای شهری

آب و فاضلای شهری


گزارش عملكرد اين امور از   مهر ماه 84 تا پايان آذر ماه 87 بشرح ذيل اعلام ميگردد : 1- توليد آب :     12292983 متر مكعب 2- خريد آب :       407977      متر مكعب 3- فروش انشعاب آب :       1111 فقره 4- نصب انشعاب آب :           1079 فقره 5- تعويض كنتورهاي خراب :   1298مورد 6- لوله گذاري : اصلاح شبكه   :       8/30 KM توسعه شبكه :         4/6 KM اجراي خط انتقال :    3/2 KM 7- ساخت حوضچه شير فلكه :     104    عدد 8- اتفاقات : اصلي : 166 مورد   فرعي : 548 مورد              انشعاب : 4061 مورد 9- كلر سنجي : 5877 مورد 10- انجام آزمايشات ميكرو بيولوژي :    1062 مورد 11- استاندارد سازي انشعابات :           1100    فقره 12- اتمام مطالعات توجيهي فني – اقتصادي – اجتماعي وزيست محيطي طرح فاضلاب شهري مهريز 13- تخصيص اعتبار وانعقاد قرارداد انجام مطالعات مرحله اول شبكه جمع آوري وتصفيه خانه فاضلاب شهري مهريز وپيشرفت پروژه بميزان 60% 14- پيگيري جذب اعتبار ساخت مخزن 5000 متر مكعبي و همچنين برآورد وانجام مناقصه 15- انجام مطالعات و نقشه برداري ومسيريابي جهت اجراي خط انتقال آب زاينده رود ازيزد به مهريز 16- پيگيري وجذب اعتبار وانعقاد قرارداد واجرا و نصب وراه اندازي سيستم تله متري ومركز كنترل چاهها ومخازن شهر مهريز بااعتباري بالغ بر 1600 ميليون ريال 17- حفر دو حلقه چاه به عمق 55 و 44 متر وبعلت وجود لايه غير آبدار دستور جابجايي صادر گرديد و همچنين پيگيري وانجام مطالعات ژئو فيزيك جهت تعيين محل مناسب براي حفر چاه وپيگيري واخذ زمين جهت حفر چاه و همچنين حفريك حلقه چاه جديد به عمق تا 35 متري 18- شستشوي مخازن به حجم 22000 متر مكعب 19- شستشوي شبكه توزيع بطول 200 KM 20- شستشوي خط انتقال بطول 16 KM 21- حفر گالري جهت يك حلقه چاه 22- نصب وراه اندازي سيستم ردياب جهت واحد اتفاقات 23-   نصب وراه اندازي سيستم اتوماسيون اداري 24- پيگيري وانعقاد قرارداد اجاره دو حلقه چاه كشاورزي ويك رشته قنات بادبي كل 35 ليتر بر ثانيه جهت استفاده در مواقع خشكسالي وكمبود اب 25- بهسازي ايستگاه پمپاژ خورميز وتعويض پمپ ولوله خط انتقال خورميز وافزايش آبرساني از    12 ليتر برثانيه به مقدار40 ليتر برثانيه به مخزن خورميز
آب و فاضلای شهری

گزارش عملكرد اين امور از  مهر ماه 84 تا پايان آذر ماه 87 بشرح ذيل اعلام ميگردد :

1- توليد آب :    12292983 متر مكعب

2- خريد آب :      407977     متر مكعب

3- فروش انشعاب آب :      1111 فقره

4- نصب انشعاب آب :          1079 فقره

5- تعويض كنتورهاي خراب :  1298مورد

6- لوله گذاري :

اصلاح شبكه  :      8/30 KM

توسعه شبكه :        4/6 KM

اجراي خط انتقال :   3/2 KM

7- ساخت حوضچه شير فلكه :    104   عدد

8- اتفاقات : اصلي : 166 مورد   فرعي : 548 مورد             انشعاب : 4061 مورد

9- كلر سنجي : 5877 مورد

10- انجام آزمايشات ميكرو بيولوژي :   1062 مورد

11- استاندارد سازي انشعابات :          1100   فقره

12- اتمام مطالعات توجيهي فني – اقتصادي – اجتماعي وزيست محيطي طرح فاضلاب شهري مهريز

13- تخصيص اعتبار وانعقاد قرارداد انجام مطالعات مرحله اول شبكه جمع آوري وتصفيه خانه فاضلاب شهري مهريز وپيشرفت پروژه بميزان 60%

14- پيگيري جذب اعتبار ساخت مخزن 5000 متر مكعبي و همچنين برآورد وانجام مناقصه

15- انجام مطالعات و نقشه برداري ومسيريابي جهت اجراي خط انتقال آب زاينده رود ازيزد به مهريز

16- پيگيري وجذب اعتبار وانعقاد قرارداد واجرا و نصب وراه اندازي سيستم تله متري ومركز كنترل چاهها ومخازن شهر مهريز بااعتباري بالغ بر 1600 ميليون ريال

17- حفر دو حلقه چاه به عمق 55 و 44 متر وبعلت وجود لايه غير آبدار دستور جابجايي صادر گرديد و همچنين پيگيري وانجام مطالعات ژئو فيزيك جهت تعيين محل مناسب براي حفر چاه وپيگيري واخذ زمين جهت حفر چاه و همچنين حفريك حلقه چاه جديد به عمق تا 35 متري

18- شستشوي مخازن به حجم 22000 متر مكعب

19- شستشوي شبكه توزيع بطول 200 KM

20- شستشوي خط انتقال بطول 16 KM

21- حفر گالري جهت يك حلقه چاه

22- نصب وراه اندازي سيستم ردياب جهت واحد اتفاقات

23-  نصب وراه اندازي سيستم اتوماسيون اداري

24- پيگيري وانعقاد قرارداد اجاره دو حلقه چاه كشاورزي ويك رشته قنات بادبي كل 35 ليتر بر ثانيه جهت استفاده در مواقع خشكسالي وكمبود اب

25- بهسازي ايستگاه پمپاژ خورميز وتعويض پمپ ولوله خط انتقال خورميز وافزايش آبرساني از   12 ليتر برثانيه به مقدار40 ليتر برثانيه به مخزن خورميز

آدرس کوتاه :