آب و فاضلاب روستایی

آب و فاضلاب روستایی


تکمیل پروژه روستای گردکوه : 1500 میلیون ریال تکمیل پروژه بازسازی خط انتقال تنگ چنار : 2000 میلیون ریال ساخت مخزن مجتمع طزنج و ثانی آباد : 800 میلیون ریال کف شکنی چاه روستاهای طزنج ، ابراهیم آباد ، منشاد ، بنادک السادات ، هنزا ، مدوار و سریزد : 1200 میلیون ریال آبرسانی سیار جهت روستاهای شهرستان مهریز : 1000 میلیون ریال خرید انشعاب برق و ساخت اتاق برق و کلرزن و تجهیز چاه محله باغ کاظم روستای بنادک السادات : 350 میلیون ریال
آب و فاضلاب روستایی

تکمیل پروژه روستای گردکوه : 1500 میلیون ریال

تکمیل پروژه بازسازی خط انتقال تنگ چنار : 2000 میلیون ریال

ساخت مخزن مجتمع طزنج و ثانی آباد : 800 میلیون ریال

کف شکنی چاه روستاهای طزنج ، ابراهیم آباد ، منشاد ، بنادک السادات ، هنزا ، مدوار و سریزد : 1200 میلیون ریال

آبرسانی سیار جهت روستاهای شهرستان مهریز : 1000 میلیون ریال

خرید انشعاب برق و ساخت اتاق برق و کلرزن و تجهیز چاه محله باغ کاظم روستای بنادک السادات : 350 میلیون ریال

آدرس کوتاه :