آب موردنياز فضاي سبز بلوار خورميزات توسط شهرداري بصورت رايگان تامین می گردد

آب موردنياز فضاي سبز بلوار خورميزات توسط شهرداري بصورت رايگان تامین می گردد


آب موردنياز فضاي سبز بلوار خورميزات توسط شهرداري بصورت رايگان در اختيار دهياري هاي روستاهاي خورميز گرديده و وسيله نقليه حمل آب توسط دهياريها تأمين گردد.
آب موردنياز فضاي سبز بلوار خورميزات توسط شهرداري بصورت رايگان تامین می گردد

      جلسة بررسي مسائل روستاهاي خورميزات در مورخه 5/12/1387 در محل بخشداري مركزي مهريز و با حضور اعضاء زير تشكيل كه ابتدا آقاي رستگاري بخشدار مركزي پيرامون موضوع جلسه صحبت نموده و سپس توسط آقاي سيدرضايي دهيار روستاي خورميز سفلي و آقاي دهقان دهيار عصمت آباد مسائل مرتبط با روستا ارائه و توسط آقاي زارع زاده كارشناس بنياد مسكن درخصوص پروژه بلوار خورميز صحبت نمود، و سپس آقاي مهندس بلور سرپرست اداره برق شهرستان درخصوص پيش بيني اعتبار و تمهيدات اجراي طرح روشنايي بلوار مهريز تا خورميز صحبت نمود.

      آقاي زارع بيدكي رئيس شوراي اسلامي شهر مهريز نيز در مورد اجرا مصوبات قبلي و آمادگي پرداخت هزينه بصورت غيرنقدي و همچنين پيشنهاداتي در جهت توسعه خورميزات و مواردي از هماهنگي با آب و فاضلاب شهري را ارائه نمود.

      آقاي مهندس ابويي شهردار مهريز نيز در پايبندي به تعهدات قبلي شهرداري و آمادگي ارائه مشاوره در بحث فضاي سبز بلوار خورميز مواردي را مطرح نمود.

      آقاي پناه بخدا مديرآب و فاضلاب شهري نيز درخصوص مشكل آب شرب شهري و هماهنگي استفاده از چاه آب توتستان شهرداري و استفاده معوض از چاه جنب فرمانداري سابق توسط شهرداري صحبت نمود.

پس از بحث و بررسي موارد زير بتصويب رسيد:

1-       مقرر گرديد آب موردنياز فضاي سبز بلوار خورميزات توسط شهرداري بصورت رايگان در اختيار دهياري هاي روستاهاي خورميز گرديده و وسيله نقليه حمل آب توسط دهياريها تأمين گردد.

2-       مقرر گرديد آبياري فضاي سبز بلوار از ميدان توحيد تا پل ابتداي خورميز سفلي(ساختمان انبار تعاون روستايي) بطور كامل توسط شهرداري اقدام گردد.

3-       مقرر گرديد چاه آب توتستان شهرداري با نصب پمپ اضافه با هزينه آب و فاضلاب و در ساعات موردنياز تحويل آب و فاضلاب شهري و چاه جنب فرمانداري سابق تحويل شهرداري گردد، جهت تأمين برق موردنياز چاه نيز از طرف اداره برق مساعدت لازم معمول گردد.

4-       مقرر شد از طرف شهرداري و دهياري روستاهاي خورميزات پيگيري جهت نصب فونداسيون و پايه روشنايي بلوار در اسرع وقت و تا پايان سال جاري اقدام گردد.

5-       مقرر گرديد جهت درختكاري بلوار خورميز توسط دهياران و با هماهنگي شهرداري اقدام گردد.

آدرس کوتاه :