ابتکار امسال ستاد انتخابات شهرستان مهریز در توزیع صندوق های اخذ رای

ابتکار امسال ستاد انتخابات شهرستان مهریز در توزیع صندوق های اخذ رای


در انتخابات گذشته کلیه صندوق های اخذ رای روز جمعه تحویل نمایندگان فرماندار می شد که مشکلات عدیده ای از جمله تراکم جمعیت را در برداشت .
ابتکار امسال ستاد انتخابات شهرستان مهریز در توزیع صندوق های اخذ رای

 لیکن امسال روز قبل از انتخابات صندوق اخذ رای به نمایندگان فرمانداری در شعب شهر مهریز تحویل داده شد که جناب آقای رضا زارعزاده دبیر کمیته امداد حضرت امام (ره) اولین نفری بودند که صندوق اخذ رای را تحویل گرفته و نمایندگان فرماندار در روستاها روز 5 شنبه به صورت کامل توجیه شدند و صندوق آنان در فرمانداری نگهداری و روز جمعه تحویل آنان داده شد و روز جمعه با حداقل جمعیت و حداکثر رضایتمندی و سرعت عمل کلیه عوامل اجرایی راس ساعت 7 صبح در مکان های اخذ رای حاضر گردیدند.

آدرس کوتاه :