تجليل از خادمان و خيرين مجمع سلامت شهرستان مهريز


در دومين جلسه مجمع سلامت شهرستان مهريز ازخادمان و خيرين مجمع سلامت شهرستان تقدير و تشكر بعمل آمد .