گزارش تصويري بازديد جمعي ازمسئولان استان از نمايشگاه توانمنديهاي شهرستان مهريز