گزارش تصويري از چشمه و آبشار غربالبيز مهريز -اسفند 97