فيلم همايش فرهنگ ومديريت جهادي در مهريز


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:تدوین فرهنگ جهادی وبازآفرینی و الگوسازی مدیریت جهادی از اهداف برگزاری این همایش بود.