فيلم از دستاورد های انقلاب اسلامی در حوزه اداره بهداشت و درمان در شهرستان مهریز